Страница за верификација на успешно завршени обуки со положен квиз со најмалку 70% точни одговори.

Со внес на кодот од сертификатот може да ја проверите веродостојноста и податоци за посетителот на обуката.

Unique Certificate Code - Search